Στείλτε μας μήνυμα Εδώ

toleris.oliveoil@yahoo.gr +30 23730 61 083 Σήμαντρα Χαλκιδικής, Ελλάδα
  •  Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικά

Ο ιστότοπος Liocladi είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΤΟΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στα Σήμαντρα Χαλκιδικής, 63200 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.032389042 ΚΑΙ ΔΟΥ: Ν. Μουδανιών,toleris.oliveoil@yahoo.gr τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος:2373061083, 6970731133 .

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλα τα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου της Liocladi, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων (όπως δικαιώματα άλλων φορέων, συνεργατών ή ιδρυμάτων), όπως είναι οι εικόνες, τα γραφήματα, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και γενικότερα όλα τα αρχεία του ιστότοπου, αποτελούν αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της Liocladi, υπό την έννοια των σχετικών νομοθεσιών της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, καμία χρήση ή εκμετάλλευση τους, ολική ή μερική, δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Liocladi, εκτός από την περίπτωση που επιτρέπεται η αποθήκευση ενός αντιγράφου ενός τμήματος του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς να αλλοιώνεται η ένδειξη προέλευσης από τον ιστότοπο της Liocladi και δίχως να παραβιάζονται τα εν λόγω δικαιώματα. Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που αναγράφονται στον ιστότοπο και είναι κατοχυρωμένα με δικά τους εμπορικά σήματα, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων οντοτήτων, οι οποίες φέρουν και την ευθύνη για αυτά.

Σχετικά με την ευθύνη των επισκεπτών και των χρηστών:

Οι επισκέπτες και χρήστες των σελίδων και υπηρεσιών του ιστοτόπου Liocladi φέρουν αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές προκύπτουν από την άσκηση των σελίδων και των υπηρεσιών με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ηθικής και νομιμότητας.

Όσον αφορά την περιορισμένη ευθύνη της Liocladi:

Η Liocladi, σε καμία περίσταση, δεν θα κριθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, που προκύπτει από την πρόσβαση ή τη χρήση των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του ιστοτόπου, ενεργούμενη από τη δική τους πρωτοβουλία και με πλήρη επίγνωση των όρων χρήσης. Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου διατίθενται “ως έχουν” χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή την απουσία παραβιάσεων. Η εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης για διακοπές, σφάλματα ή παραλείψεις στην παροχή των υπηρεσιών της και δεν διασφαλίζει ότι η χρήση του ιστοτόπου θα είναι ασφαλής, ανελλιπής ή χωρίς προβλήματα. Τυχόν κόστος για απαραίτητες επισκευές ή διορθώσεις βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη/επισκέπτη.

Δεσμοί προς και από τον ιστότοπο Liocladi:

Δεσμοί προς άλλες ιστοσελίδες: Η Liocladi δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια, την πληρότητα ή την ενημέρωση του περιεχομένου άλλων ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι δεσμοί από τον ιστότοπό της, καθώς και για την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Οι χρήστες που επιλέγουν να ακολουθήσουν δεσμούς προς άλλες ιστοσελίδες οφείλουν να αναζητούν τις πληροφορίες προστασίας και ασφαλείας που αυτές παρέχουν. Η Liocladi δεν εγκρίνει, ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εν λόγω ιστοσελίδων.

Δεσμοί προς τον ιστότοπο Liocladi: Επιτρέπεται η δημιουργία δεσμών προς την κεντρική σελίδα της Liocladi αποκλειστικά μέσω hyperlinks, χωρίς τη χρήση εικόνων, εκτός και αν υπάρχει ρητή συμφωνία για διαφορετική διαδικασία. Οι δεσμοί αυτοί δεν πρέπει να οδηγούν σε σελίδες που απαιτούν κωδικούς πρόσβασης ή σε εσωτερικό περιεχόμενο του ιστοτόπου, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλως.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας Liocladi καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Liocladi και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Δήλωση Περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη

Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Liocladi) και παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για την εκ μέρους της Liocladi συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία δηλώνονται στη Φόρμα Εγγραφής, στο πλαίσιο της επίσκεψης της ιστοσελίδας της Liocladi ή/και αγοράς εκ μέρους μου προϊόντων από την άνω ιστοσελίδα και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα επεξεργάζεται η Liocladi για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώνω έγκαιρα την Liocladi για τυχόν μεταβολή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου.

Η Liocladi δεσμεύεται ότι θα περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά θα δηλώνονται από τον εμένα ή με τη συνδρομή του και ότι θα αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων.

Η Liocladi δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας και απορρήτου των παραπάνω δεδομένων, των οποίων η επεξεργασία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο κατ΄εντολή της Liocladi, από πρόσωπα που πληρούν τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να Liocladi διασφαλίζουν την τήρηση του απορρήτου και τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της.

Η Liocladi δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Έχω δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω δεδομένα που με αφορούν προσωπικά, καθώς και δικαίωμα αντίρρησης, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997 αντίστοιχα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο Liocladi, για την παραγγελία προϊόντων και για να εξασφαλίσουμε την επικοινωνία με σας με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παραχωρήσετε προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κ.ά.). Τα στοιχεία αυτά, τα οποία μπορεί να δηλωθούν στις σελίδες και υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Liocladi, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας των υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται η χρήση τους από τρίτους, εκτός εάν γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 2472/97 για την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει κάθε φορά, και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.

Όσον αφορά τη χρήση “cookies”

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπο της Liocladi μπορεί να καταγράφεται για αναλυτικούς λόγους, όπως η εκτίμηση του αριθμού των επισκεπτών. Μέρος αυτών των δεδομένων συλλέγεται μέσω “cookies”, μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή του χρήστη από τον διαδικτυακό διακομιστή και είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα μας. Για την απενεργοποίηση των cookies, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας, αλλά αυτό ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβασή σας σε ορισμένα τμήματα του ιστοτόπου μας.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής προώθησης, περιοδικά μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από επισκέπτες των σελίδων μας και από συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς ή προωθήσεις προϊόντων, εφόσον έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Αυτά τα δεδομένα, που παρέχονται εθελοντικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και διαφημιστικό υλικό που εκτιμάται ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρον για εσάς. Επίσης, μπορεί να προσκαλέσουμε τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας να συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Όταν σας ζητηθεί να παραχωρήσετε προσωπικά στοιχεία, θα σας παρέχουμε λεπτομερή εξήγηση σχετικά με τον σκοπό της συλλογής τους και θα εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον ορισμένο σκοπό.

 

Τι είναι τα Cookies;

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα) από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Σκοπός τους είναι να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, τις επισκέψεις σας, καθώς και να βελτιώνουν την εμπειρία περιήγησής σας στο διαδίκτυο, καθιστώντας την πιο γρήγορη και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι cookies: τα προσωρινά (ή της συνεδρίας) και τα μόνιμα. Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε τον browser σας, ενώ τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να διαγραφούν είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα. Οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν τα cookies για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της κίνησης στην ιστοσελίδα, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Επιπλέον, βοηθούν τις ιστοσελίδες να θυμούνται τις επιλογές σας και τις προτιμήσεις σας, όπως τη γλώσσα και την τοποθεσία, για να προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

Γιατί τα χρειαζόμαστε;

Η χρήση cookies στην ιστοσελίδα μας στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας που έχετε ως επισκέπτης ή χρήστης. Ειδικότερα:

Για Προσωπική Εμπειρία: Τα προσωρινά cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, διατηρώντας τις προτιμήσεις σας ή τα στοιχεία σύνδεσής σας, για να μην χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε κάθε φορά.

Για Ανάλυση και Βελτίωση: Επιτρέπουμε σε τρίτους, όπως η Google, τη χρήση αναλυτικών cookies για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές της ιστοσελίδας με την υψηλότερη επισκεψιμότητα. Αυτό μας βοηθά να κατανοούμε την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας και να αναγνωρίζουμε πού μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τη δομή της.

Για Επικοινωνία και Διαφήμιση: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται για να κατανοήσουμε καλύτερα την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων μας στο διαδίκτυο και να επικοινωνούμε μαζί σας με πιο στοχευμένο τρόπο, βασιζόμενοι στις προτιμήσεις σας.

Επιλέγουμε να μην χρησιμοποιούμε cookies για στοχευμένο μάρκετινγκ ή online συμπεριφορική διαφήμιση εντός της ιστοσελίδας μας.

Πολιτική απορρήτου και cookies

Η πολιτική απορρήτου και cookies είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την εμπειρία σας στο διαδίκτυο. Οι cookies βοηθούν τις ιστοσελίδες να «θυμούνται» τις επισκέψεις και τις προτιμήσεις σας, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την προσαρμοσμένη εμπειρία σας. Παράλληλα, τα cookies τρίτων, όπως τα Google Analytics, βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατανοούν πώς χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες τους, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και περιεχομένου.

Η δυνατότητα διαχείρισης των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας σας επιτρέπει να ελέγχετε την ιδιωτικότητά σας και το πόσο πληροφορίες επιτρέπετε να συλλέγονται από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Η επιλογή να απορρίψετε τα cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα ορισμένων ιστοσελίδων, αλλά παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στο απόρρητο σας.

Σημαντικό είναι επίσης να είστε ενημερωμένοι για τη χρήση των cookies από τρίτους ιστότοπους, όπως κοινωνικά δίκτυα ή εξωτερικές υπηρεσίες διαφήμισης. Η ενημέρωση και ο έλεγχος των πληροφοριών σας είναι κρίσιμοι για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας σας στο διαδίκτυο.

Για παραπάνω πληρφοφορίες επισκεφθείτε.

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μέσω διαδικτύου, έχετε το δικαίωμα να το επιστρέψετε εντός 14 ημερών από την παράδοση χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσετε τους λόγους σας. Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου. Ωστόσο, αν η λήξη της περιόδου υπαναχώρησης συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτό ονομάζεται «δικαίωμα υπαναχώρησης».

Εξαιρέσεις

Σημείωση: Η 14ήμερη περίοδος υπαναχώρησης δεν ισχύει για τα εξής:

  • αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια, εισιτήρια συναυλιών, κρατήσεις ξενοδοχείων, κρατήσεις για ενοικίαση αυτοκινήτου και υπηρεσίες εστίασης για συγκεκριμένες ημερομηνίες
  • τρόφιμα και ποτά που σας διανέμονται τακτικά — όπως διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων
  • προϊόντα που κατασκευάζονται κατά παραγγελία ή είναι σαφώς εξατομικευμένα — π.χ. κοστούμι ραμμένο στα μέτρα σας
  • σφραγισμένο λογισμικό ήχου, εικόνας ή υπολογιστή (όπως τα DVD) το οποίο αποσφραγίσατε
  • διαδικτυακό ψηφιακό περιεχόμενο, εάν έχετε ήδη ξεκινήσει την τηλεφόρτωσή του ή την αναπαραγωγή του σε συνεχή ροή και συμφωνήσατε ότι θα χάσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που ξεκινήσετε τη σχετική διαδικασία
  • προϊόντα που αγοράστηκαν από ιδιώτη και όχι από επιχείρηση ή έμπορο
  • συμβάσεις για επείγουσες επισκευές και συντήρηση — για παράδειγμα, εάν καλέσετε έναν υδραυλικό να επισκευάσει διαρροή σε λουτρό, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την ανάθεση της εργασίας εάν έχετε ήδη συμφωνήσει στην τιμή.

Συνεπώς δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή κάποιου προϊόντος.

Για παραπάνω πληρφοφορίες επισκεφθείτε.

elGreek